Farlig stress

 

Vi vet att den psykiska ohälsan hos barn bara ökar och vi vet att det inte finns några undersökningar som tittar på varför. Det vi vet är att samtidigt som den psykiska ohälsan ökat har vi i allt högre grad placerat allt yngre barn på dagis, i allt större barngrupper och med allt färre personal.

 

Fokus har gått från att ge barnen en bra och trygg start i livet till att prata om vikten av dagis som ett led "i det livslånga lärandet". För några år sedan ville socialdemokraterna att små ettåringar skulle börja kallas elever - något som mottogs positivt i media men väckte förskräckelse hos de allra flesta föräldrar och (s) gjorde en helomvändning och tog tillbaka förslaget. Men intentionerna är fortfarande detsamma och målet även hos moderaterna numera tycks vara att förskolan ska bli en allmän och obligatorisk "skola".

 

Det är en politik som inte tar hänsyn till hur det lilla barnet utvecklas - hur det lilla barnets hjärna formas. I länder som USA, Kanada och Storbritannien är debatten mer nyanserad och livlig än här i Sverige. Och de studier som påvisar vilken farlig väg vi är inne på i Sverige presenteras där öppet i media - här tystas de i de allra flesta fall ned, vilket gör att föräldrar får använda nätet för att införskaffa den information de behöver.

 

Går vi till skolan i Sverige idag så ser vi ett ökat antal barn med beteendestörningar. Om man som förälder vill veta varför så är det lämpligt att läsa boken "Kärlekens roll", av Sue Gerhardt - "Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna". Där får man klart för sig att de barn vi formar idag genom svensk familjepolitik är morgondagens föräldrar - föräldrar som kommer att agera utifrån sina egna upplevelser som barn, när de tar om hand om sina egna barn.

 

Allting börjar med det lilla spädbarnet och de upplevelser som styr hur barnet kommer att bete sig och må när det växer upp och senare i livet. Föräldrar som lämnar gallskrikande barn på dagis vet innerst inne att de gör fel - deras magkänsla skriker ut att något är fel, att barnet inte klarar en separation och den stress det utsätts för. Men psykologerna säger att de gör rätt och samhället säger att de gör rätt, i jämställdhetens namn.

 

Om alla de föräldrar som ignorerar sin magkänsla och dumpar skrikande barn på dagis läste boken "Kärlekens roll", så skulle de nog tänka sig för både en och två gånger. (Eller så upprepar de, oavsett boken, bara det de själva utsatts för, oförmögna att bryta en negativ trend).

 

Men kunskapen finns - och därmed hoppet att Sveriges små barn i framtiden ska få en bättre uppväxt, som tar hänsyn till deras behov.

 

Sue Gerhardt skriver om farlig stress:

 

Farlig stress är oförutsägbara situationer som du överraskas av och vill göra motstånd mot, men som du har mycket liten kraft att göra något åt. Sett ur denna synvinkel är det uppenbart att spädbarnstiden kan vara en extremt stressfylld period, om man inte har stöd från ömsinta och beskyddande föräldrar.

 

Senare tids forskning har klart visat att barn med trygga anknytningar inte avger höga kortisolhalter i stressituationer på samma sätt som otrygga barn gör.

 

Att bli skild från sin mamma eller den vårdande vuxna personen som ansvarar för barnets livsuppehälle är förmodligen den mest stressande erfarenhet som ett spädbarn eller ett småbarn kan utsättas för.

 

En tidig separation från modern ökar den corticotropinfrigörande faktorn (CRF) i amygdala. Denna anses av en del vara det biokemiska uttrycket för rädsla – också kortvariga separationer från källan till mat och skydd är mycket skrämmande för unga diande däggdjur, också de mänskliga.

 

Det finns starka belägg för att kortisolhalten stiger då vi skiljs från dem vi är beroende av. Studier av såväl apor som råttor har visat starka samband mellan tidiga separationer från modern och höga kortisolhalter.

 

I moderna samhällen där kvinnor har möjlighet att ikläda sig en rad olika roller skiljs barnen i ökande utsträckning från sina mödrar för att öka deras möjligheter till förvärvsarbete. Den amerikanska forskaren Andrea Dettling använde sig av kortisolmätningar för att avläsa vilken effekt detta hade på stressresponsen. Hon gick till en förskola för att studera barn i tre- fyra årsåldern som var åtskilda från sin närmaste anknytningsperson hela dagarna.

 

Vad hon fann, bekräftade vissa mödrars farhågor att barnen upplevde denna erfarenhet stressande. Det behövde inte vara så att barnen såg stressade ut eller uppträdde som om de var stressade, men deras stressrespons var aktiverad och deras kortisolnivåer steg allteftersom dagen led, i synnerhet för de barn som var mindre socialt begåvade. På eftermiddagen hade de extra höga kortisolnivåer – alltså vid en tid på dagen då de normalt sett var minskande hos barn som var hemma med en förälder.

 

Effekterna av stress i tidig ålder (exempelvis orsakade av återkommande korta separationer från barnets mamma) har blivit väl dokumenterade i forskning med djurförsök. Det handlar om en överaktiv stressrespons och en livslång tendens till ängslan, depressioner och försvagad förmåga till lustkänslor. En nyligen genomförd studie har tagit fram de första direkta beläggen för att människor i lika hög grad som djur är mycket sårbara för de effekter stressande miljöer i tidig ålder framkallar.

 

Förmågan att hantera problem etableras i spädbarnsåldern och den tidiga barndomen och tenderar att bli bestående livet igenom. Och har utvecklats som ett gensvar på barnets tidigaste sociala relationer. En trygg tidig relation kännetecknas av den mer eller mindre ständiga närvaron av lyhörda vuxna – detta verkar göra det möjligt för barnet att organisera sig väl i tillvaron, att kunna ta hjälp av andra för att hantera stress när så behövs och på så sätt hålla kortisolet på normala nivåer.

 

Vi vet att det finns starka samband mellan höga kortisolnivåer och många känslomässiga störningar. Det kan handla om depressioner, ångest och självmordstendenser i vuxen ålder, såväl som ätstörningar, alkoholism, sjuklig övervikt eller sexuella övergrepp.

 

Men höga kortisolnivåer är inte bara inblandade i psykologiska problem, de är också skadliga för kroppens fysiologiska system. Det kan skada hippocampus och dess förmåga att avläsa information (och kanske göra barnet ”mentalt frånvarande” eller ”rastlöst”) eller påverka den prefrontala hjärnbarkens förmåga att reflektera över och hantera beteenden. Det kan också störa immunförsvaret och göra individen mer infektionskänslig, sårläkningsprocesser kan störas och höga kortisolnivåer kan även i vissa fall leda till benskörhet och minskning av muskelmassa. Genom att höja blodsocker- och insulinhalterna kan förhöjt kortisol också spela en avgörande roll i utvecklingen av diabetes och förhöjt blodtryck och vara en faktor bakom övervikt och uppsvällda magar.

 

Låga kortisolnivåer också ett problem

En del människor har istället en osedvanligt låg grundnivå av kortisol och även det kan leda till störningar av olika slag. En förklaringsmodell går ut på, att om en organism under en längre tid utsätts för förhöjd kortisolproduktion, kommer den så småningom att svara med att stänga av ett antal kortisolreceptorer, en så kallad ”nedreglering”. Övergången till den lägre kortisolnivån verkar vara ett slags försvarsmekanism. Det är ett försök att avskärma kroppen från smärtsamma känslor genom undvikande, tillbakadragande och förnekelse av smärtupplevelser. Men denna (omedvetna) strategi kan leda till ett tillstånd av känslomässig stumhet och till med dissociation vilket kan få individen att känna sig tom och alienerad från andra människor. Barn i detta tillstånd kan inta ett alltmer passivt förhållningssätt vilket gör att de får svårare att reagera i lägen då de verkligen skulle behöva göra det.

 

I en studie på en förskola fann man exempelvis, att de barn som hade låga grundnivåer av kortisol inte reagerade genom att producera mer kortisol de dagar som var särskilt stressfyllda. De stängde av sin stressrespons.

 

Olyckligtvis innebär det att dessa barn stänger av känslor över huvud taget.

 

Sådana barn kan visa sig reagera svagare även på glädjande stimuli, även om de ofta uppvisar ett glatt ansikte och ”uppskruvad upprymdhet”.

 

Barn med låga kortisolnivåer kan också vara disponerade för att få psykosomatiska bekymmer som kronisk trötthet, astma, allergier och en viss typ av ledbesvär och årstidsbestämda humörsvängningar.

 

Läs också:

 

Dagis är skadligt för små barn

 

Riktiga mammor får ont i magen

 

Kontaktstörning hos små barn och spädbarn

 

Om skrikande barn vid dagislämning

 

Du sviker barnen Malin Alfvén

 

Behandling av anknytningsproblem

 

Vart tredje barn har dålig anknytning

 

Allt fler unga försöker ta sitt liv

 

Tänk om fler barn fick träffa sina föräldrar mer

 

Hundratals i kö till BUP

 

Unga sexbrottslingar allt fler

 

Våldsbrotten fortsätter öka

 

Svensk familjepolitik och Israels kibbutzer

 

Blind feminism har skadat våra barn

 


 

Första sidan